گروه محصول -> فنی و مهندسی


شناخت و بررسی کالبدی و معماری تکایای بافت تاریخی گرگان

شناخت و بررسی کالبدی و معماری تکایای بافت تاریخی گرگان
مطالعه، شناخت و بررسی کالبدی و معماری تکایای بافت تاریخی گرگان در قالب pdf در 147 صفحه یکی از مهمترین بافتهای تاریخی کشور بافت تاریخی گرگان است که منطبق بر محدوده قاجاری شهر گرگان (استر آباد قدیم) است. با توجه به تغییرات و دگرگونی هایی که در شهر در دوران پهلوی اتفاق افتاده است...
قیمت : 100,000 ریال تعداد صفحات : 147